Seif Eddinne YACOUBI, BIM Coordinator & Piping Engineer at Bureau d'Ingénierie de Traitement d'Eau et de Dessalement - ITED

Seif Eddinne YACOUBI, BIM Coordinator & Piping Engineer at Bureau d'Ingénierie de Traitement d'Eau et de Dessalement - ITED